Kan ikke lengre tilby arbeidstrening i skjermet virksomhet

Publisert 31.03.2017 av Andreas B. Jacobsen.

Attføringsbedrifter i hele landet ble tidligere i år rammet av omprioriteringer hos NAV. Gildeskål Vekst AS har hatt to tiltaksplasser av typen APS (Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet), men nå er tilbudet nedlagt.

DAGLIG LEDER:
- Politikken fungerer mot sin hensikt, sier Thrond Gjelseth.

Omlegginga går ut på at attføringsplasser skal flyttes fra skjermede virksomheter til ordinære bedrifter. Statistikken viser at arbeidstrening på vanlige arbeidsplasser gir raskere resultater enn i skjermede omgivelser. Likevel er Thrond Gjelseth i Gildeskål Vekst AS kritisk til reformen.

- Hensikten med den nye politikken er å få brukerne over på tiltak i ordinære bedrifter for arbeidstrening. Dette fører til at flere ender opp med å uførepensjonere seg. Politikken fungerer mot sin hensikt.

Innskjæringene i antall APS-plasser har rammet distriktene spesielt hardt. Nå finnes det ikke lengre et skjermet attføringstilbud i Gildeskål. Gjelseth anslår at utgiftene denne brukergruppen står for øker, til tross for nedskjæringene av APS-plasser.

- Også må vi ikke glemme den personlige verdien av å komme tilbake i arbeid. Ikke alt kan måles i penger, sier Gjelseth.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

 
 • Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsrettet tiltak fra Nav, for de som har behov for å prøve ut arbeidsevnen sin i et skjermet arbeidsmiljø.
 • Tiltaket varer i inntil to år. Varigheten skal justeres etter brukerens muligheter på det vanlige arbeidsmarkedet. 
 • En deltaker er ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. 
 • Man kan ha rett til stønad mens man deltar på tiltaket, for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. 
 • Målet med tiltaket er å gi arbeidstrening og oppfølging, og å skaffe eller beholde ordinært arbeid.


Store endringer
- Nordland har alltid hatt svært mange tiltaksplasser av denne typen, sier Kari Bergrabb ved Nav Nordland. Vi har relativt liten økonomi, og vi bruker 77% av pengene våre på faste plasser som APS og varige tiltaksplasser.

Grunnen til at Nav reduserer antallet APS-plasser er at de gjennomfører en stor omstilling innen hvordan arbeidstrening utføres i hele landet. I følge Bergrabb viser all forskningsdata at attføring i ordinær bedrift gir mye bedre resultater, derfor skal dette bli standarden nå i løpet av 2017.

- Denne strategien begynte vi å innføre allerede i 2012. Vi har brukt fem år på det, for å gi vekst- og attføringsbedriftene tid til å omstille seg, sier Bergrabb.

Den nye tiltaksmodellen (AFT) skal gi brukerne inntil fire måneder arbeidstrening i skjermet virksomhet, deretter en gradvis inngang til ordinært arbeidsliv. Dette gjøres i vanlige bedrifter, med tett oppfølging fra Nav både for brukeren og arbeidsgiveren. AFT inneholder også et kvalifiserende element, det vil si at brukeren kan få muligheten til å ta for eksempel fagbrev innen et yrkesområde.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

 
 • Arbeidstrening er opplæring i å utføre vanlige arbeidsoppgaver i en begrenset periode.
 • Arbeidstreningen er på en ordinær arbeidsplass, men arbeidsoppgavene er tilrettelagt brukerens behov, og brukeren får oppfølging fra NAV.
 • Tiltaket består av inntil fire måneder arbeidstrening i skjermet virksomhet, deretter ekstern praksis med mulighet for utdanning/fagbrev.
 • Tiltaket varer i inntil ett år. Varigheten skal justeres etter brukerens muligheter på arbeidsmarkedet.
 • Man kan ha rett til stønad mens man deltar på tiltaket, for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.
 • Målet med tiltaket er å gi arbeidstrening og oppfølging, og å skaffe eller beholde ordinært arbeid.

- Vil Gildeskål kunne tilby AFT til sine brukere?

- Nei, dessverre, det blir bare tilgjengelig til de bedriftene som kan tilby APS på det tidspunktet AFT blir innført. Det dette vil si for brukere i Gildeskål er at de enten vil kunne benytte seg av andre oppfølgingstilbud i regi av Nav eller kommunen (for eksempel mentortiltak), eller at de vil kunne få tiltaksplass et annet sted i Ytre Salten.