Kraf­tig øk­ning på mat­pri­ser: – Blir tran­ge­re øko­no­mi

Pri­se­ne på mat­va­rer skal igjen økes og man­ge nord­menn er be­kym­ret.

Hvis man vel­ger å se bort ifra bo­lig, bil og trans­port så er det mat nord­menn bru­ker mest pen­ger på.

I 2021 gikk 12,4 pro­sent av nors­ke hus­hold­nin­gers to­ta­le for­bruk med til inn­kjøp av mat­va­rer og al­ko­hol­frie drik­ke­va­rer, iføl­ge tall SSB har hen­tet fram for Nettavisen.

I 2022 ble det dy­re­re å kjø­pe mat i nors­ke bu­tik­ker. Fra de­sem­ber 2021 til de­sem­ber 2022 økte pri­se­ne på mat­va­rer og al­ko­hol­frie drik­ker med hele 11,5 pro­sent. 1. feb­ruar er det ven­tet at pri­se­ne skal øke nok en gang.

Til VG rå­der pro­fes­sor Øy­stein Fo­ros ved Norges han­dels­høy­sko­le (NHH) at nord­menn bur­de ta pås­ke­han­de­len al­le­re­de nå, før pri­se­ne sti­ger 1. feb­ruar.

– Alt som har lang hold­bar­hets­da­to, kan du spa­re mye pen­ger på å kjø­pe før 1. feb­ruar. Du bør kom­me deg i bu­tik­ken og hand­le det du tren­ger til påska, for­tel­ler Fo­ros til VG.

– Ikke slik som ko­ro­na

Der­imot i Bodø vir­ker det som at fol­ket ikke er like be­kym­ret.

Cato Vin­je Johansen som er bu­tikk­sjef på Coop Eks­tra Mørk­ved for­tel­ler at han ikke har lagt mer­ke til at kun­de­ne har be­gynt å hamst­re vilt inn mat­va­rer helt enda.

–  Det har nok blitt litt stør­re hand­le­vog­ner, men ikke slik som hamst­rin­gen un­der ko­ro­na. Det vi ser er en øk­ning på bil­li­ge­re va­rer, slik som Coop sine egen varer. Det har vært en god vekst på disse va­re­ne på grunn av at pri­se­ne øker og folk kjen­ner på øk­ning i pris på and­re ut­gif­ter, for­tel­ler Johansen.

Johansen har selv fått med seg ar­tik­ke­len på VG og spår at bodøværingen vil snart be­gynn å hand­le inn før pris­øk­nin­gen.

– Det er klart når me­dia ro­per så hø­rer folk et­ter. Det kan ska­pe uba­lan­se for oss når vi skal be­stil­le inn va­rer., vi opp­ford­rer ikke til hamst­ring, for­tel­ler bu­tikk­sje­fen.

Cato Vin­je Johansen er bu­tikk­sjef på Coop Eks­tra Mørk­ved. Foto: Mar­kus Hansen

Johansen for­tel­ler at mye av va­re­ne som opp er va­rer som ofte er hand­let av kun­de­ba­sen hans. Pro­duk­ter slik som pas­ta, ris og nud­ler er det spådd skal opp i pris.

– Vi er jo vel­dig en stu­dent-bu­tikk og vi har en del små­barns­fa­mi­li­er. Det går også i ret­ning blei­er og do­pa­pir, som er va­rer som skal opp i pris. Det er ven­tet at pri­sen på pa­pir skal opp, så vi er for­be­redt, for­tel­ler han.

Han har også lagt mer­ke til at fle­re hand­ler inn her­me­tikk, som også er va­rer som kan opp­be­va­res over leng­re tid på lik lin­je med do­pa­pir.

Usik­ker­het

Johansen for­tel­ler at fore­lø­pig er han usik­ker på nøy­ak­tig hvil­ken va­rer som skal opp i pris, noe som ska­per bry­de­ri for bu­tik­ken hans.

– Vi le­ver i usik­ker­het om hva som går opp i pris. Vi får noen in­di­ka­sjo­ner på va­rer som kom­mer til å gå opp, men vi vet ikke med sik­ker­het. Det ska­per usik­ker­het rundt be­stil­lin­ge­ne av nye va­rer, for­kla­rer han.

Johansen prø­ver å føl­ge med i me­dia for å kun­ne hol­de hyl­le­ne i bu­tik­ken ful­le. Han leg­ger også til at hand­le­va­ne­ne til kun­de­ne be­gyn­ner å end­re seg.

– Vi ser at folk er mer opp­tat­te av å se et­ter til­bud i for eks­em­pel kun­de­avi­sen.

Til tross for all usik­ker­he­ten rundt pris­øk­nin­gen på mat­va­rer, er bu­tikk­sje­fen op­ti­mis­tisk.

– Vi må bare leg­ge til ret­te for det. Vi job­ber mål­ret­tet for å prø­ve å hen­ge med, vi har fo­kus på å fan­ge opp hva som går opp i pris. Så vil vi prø­ve å be­stil­le inn eks­tra i slike pe­ri­oder som nå, for­tel­ler Johansen.

Cato Vin­je Johansen job­ber på fult for å hol­de hyl­le­ne ful­le til kun­de­ne sine. Foto: Mar­kus Hansen

Små­barns­øko­no­mi

Tri­ne Bli­kø er inne å hand­le på Coop bu­tik­ken i Bodø. I hån­den hol­der hun et par pak­ker med blei­er og noen and­re hus­hold­nings­pro­duk­ter.

26-årin­gen er en del av en van­lig små­barns­fa­mi­lie, med to barn. Der­for går mye av øko­no­mi­en til blei­er. Hun har hel­ler ikke star­tet å hamst­re inn mat­va­rer, men er for­be­redt på det.

Tri­ne Bli­kø er mor til to små­barn. Hun leg­ger al­le­re­de til at øko­no­mi­en blir tran­ge­re. Foto: Mar­kus Hansen

– Vi er mer opp­tat­te av å stor hand­le i uka, men vi blir å mer­ke det på blei­er å slikt, for­tel­ler Bli­kø.

Det er ikke bare mat­va­re­ne som ska­per kom­pli­ka­sjo­ner for fa­mi­li­ens øko­no­mi.

– Alt går opp over. Det er ren­te­øk­ning på hus og bil, man mer­ker på øko­no­mi­en at det blir tran­ge­re og vi har ikke så mye til overs, for­tel­ler Bli­kø.

Hel­dig­vis er det to lønns­mot­ta­ke­re i hen­nes hus­hold, slik at øko­no­mi­en går rundt. Hun er fort­satt der­imot be­vist på å få hand­let litt inn før 1. feb­ruar.

– Jeg blir sik­ker å hand­le inn mer blei­er, for det blir en ut­gift. Det går det mas­se av, også blir jeg å hand­le inn mer toa­lett­pa­pir og slikt.

Små­barns­mo­ren er op­ti­mis­tisk, til tross for at pris stig­nin­gen kan end­re hand­le­va­ne­ne til fa­mi­li­en hen­nes.

– Det går bra, men jeg mer­ker at jeg vel­ge­re bil­li­ge­re al­ter­na­ti­ver. Jeg prø­ver å være øko­no­misk, for­tel­ler hun.