Stort fra­fall i ung­doms­id­ret­ten: – mer­ker at de ikke har lyst til det len­ger

For mange er lagidrett en viktig del av hverdagen deres, men de siste 20 årene har det vært et markant frafall av nye fotballspillere.

Inne i Nord­lands­hal­len i Bodø, flyr fot­bal­le­ne for­bi i høyt tem­po. En av disse skuddene kommer fra Tha­le Ræ­der­gård (19) som spil­ler for Jen­ter 19 år re­krutt på IK Grand Bodø.

Hun til­hø­rer grup­pen ung­dom som hol­der på med lag­id­rett, en grup­pe som har vært minkende de siste 20 åre­ne.

Merket at andre trakk seg

Den spreke 19-åringen star­tet på det rødkledde Bodø-laget da hun gikk i ti­en­de­klas­se. Hun me­ner det er man­ge for­de­ler med lag­id­rett.

Tha­le Ræ­der­gård (19) er ak­ku­rat fer­dig med da­gens fot­ball­tre­ning. Foto: Ida So­fie Sæter

 Jeg er mer mo­ti­vert til å tre­ne når jeg er sam­men med and­re. At jeg må møte opp en plass og at la­get ven­ter på meg. Det gjør det mye let­te­re å dra på tre­ning, for­tel­ler Ræ­der­gård.

For hen­ne er det å spil­le på et sat­sings­lag med på å øke mo­ti­va­sjo­nen hen­nes når det kom­mer til styk­ket.

Spillerne på dette laget har et sterkt konkurranseinnstinkt, så vi har lyst til å vinne mot de andre lagene.

Hun fort­set­ter:

-Derfor had­de det blitt kje­de­lig om jeg bare tren­te ale­ne, for­tel­ler hun.

Der­imot har hun mer­ket seg at man­ge hun har gått på sko­le sam­men med, har falt av fra id­ret­ten. Hun opp­le­vde at man­ge valg­te vekk id­ret­ten i ti­en­de klas­se på ung­doms­sko­len el­ler på star­ten av før­ste året av vi­de­re­gå­en­de.

Det er mange som kommer og går i klubben, man merker at de ikke har lyst til å spille fotball lengre. I tillegg er det mange som bare vil spille fotball for gøy, forteller hun.

På la­get til Ræ­der­gård må man ha mer se­ri­ø­se am­bi­sjo­ner.

– Man­ge av oss går på NTG (Norges Topp­id­rett Gym­nas), så vi tar fot­bal­len se­ri­øst. Vi er et sat­sings­lag, så alle her har lyst å sat­se på fot­bal­len, for­tel­ler hun be­stemt.

Pandemien - avgjørende faktor

Borte ved tribunen finner vi Cecile Falch (26). Hun er akkurat ferdig med dagens fotballtrening.

Falch har hatt interesse for fotball siden hun var fem år gammel og spiller for damelaget til IK Grand i Bodø. Hun har også erfaring med trenerrollen. I fjor trente hun jenter-16 laget for Grand Bodø.

Hun forteller at til tross for de mange utfordringene har det gått bra for henne og laget.

 For vår del har det vært ganske greit, det var ganske mange som var med lenge. Jeg ble overrasket over hvor mange som ville være med. Vi rykket jo ned et nivå før korona og vi var sikker at vi skulle se en nedgang i spillere, men det gikk ganske bra, sier hun.

Ce­ci­le Falch (26) me­ner lag­id­ret­ten er vik­tig. Foto: Ida So­fie Sæter

Til vanlig jobber Falch som lærer, og hun merket seg hvordan ungdommene i dag har endret holdning til lagidrett etter korona-pandemien.

  I breddeidretten, så har nok korona kanskje ødelagt litt. Det var ikke mye treninger og det ble større sprik mellom de som hadde lyst til å satse på fotballen eller de som ønsket å spille som en hobby, forteller Falch.

For henne er lagidrett en naturlig del av hverdagen, derimot har hun forståelse for at det ikke passer for alle. Hun tror pandemien ble en avgjørende faktor for mange.

 Flere så at de klarte seg uten lagidrett. For min egen del er det sosiale viktig, at jeg vet ikke hva jeg skulle gjort med tiden om jeg ikke spilte fotball, sier hun og legger til:

 Men for noen er det å være individuell utøver bedre. Man ser allerede på ungdomsskolen at det er mange som begynner på treningssenter og ser en fysisk utvikling raskt.

For lav al­ders­gren­se

Fle­re unge men­nes­ker vel­ger å bru­ke egen­tre­ning, gjer­ne på tre­nings­sen­ter som sin form for fy­sisk ak­ti­vi­tet. Det­te me­ner Falch ikke er guns­tig, og ef­fek­ten av det­te er noe hun har ob­ser­vert gjen­nom job­ben sin.

 Jeg ser at man­ge av ung­dom­me­ne bru­ker ap­pa­ra­te­ne feil. Når du slip­per en 13-åring ale­ne på et tre­nings­sen­ter, så gjør de det ikke like godt som med en vok­sen til ste­de, for­tel­ler Falch og ut­dy­per:

– De slur­ver litt og de vet ikke hvil­ke musk­ler de bru­ker på alle øv­el­se­ne. Man ser at de ikke har helt kon­troll på krop­pen og blir litt mer stiv og støl av den grunn, for­tel­ler hun.

Derfor mener Falch at aldersgrensen på treningssenter kunne vært høyere.

Jeg tror at al­ders­gren­sen på tre­nings­sen­te­ret er for lav, spesielt i vektløftning, sier Falch.

Iføl­ge tall fra SSB i 2021, var det hele 48 pro­sent som tren­te vek­ter og kun 11 pro­sent som spil­te fot­ball. Tall fra SSB vi­ser også at fot­bal­len har hatt en ned­gang si­den 2004 i Nord-Norge.

20042007201320162019
Spil­te fotball i pro­sent I Nord-Norge:1517161412
Sta­tis­tikk fra SSB

Pan­de­mi og Ipad

Cato Hansen er ho­ved­tre­ner for A-la­get kvin­ner til Grand. Han leg­ger ikke skjul på at ko­ro­na har hatt stor på­virk­ning på spor­ten. 

Vi ser jo at det var mye van­ske­li­ge­re for man­ge å kom­me i gang igjen et­ter pan­de­mi­en. Det var man­ge som falt av, og ald­ri kom til­ba­ke igjen, for­tel­ler han. 

Hansen på­pe­ker at de har sett en ned­gang på nye re­krut­ter til fot­bal­len over hele Nord­land.

Cato Hansen mener korona-pandemien er årsaken bak de synkende tallene. Foto: Ida Sofie Sæter

I et tid­li­ge­re in­ter­vju med Nett­opp gikk Hansen inn på kon­se­kven­se­ne av fra­fal­let i ung­doms­id­ret­ten. Flere unge dannet dår­li­ge va­ner som føl­ge av det mang­len­de til­bu­det som opp­sto un­der pan­de­mi­en. 

Jeg så at fle­re og fle­re be­gyn­te å ska­pe seg dår­li­ge va­ner, iste­den­for å spil­le fot­ball. De slut­tet å møte opp på tre­ning og de mang­let det mil­jø­et som de had­de før pan­de­mi­en, for­tel­ler Hansen. 

Thomas Aak­vik job­ber som Ut­vik­lings­sjef jen­ter hos Grand. Han mener at det er flere årsaker til unge velger bort fotballen enn bare pandemien.

Det fins langt fle­re til­bud nå, i form av and­re id­ret­ter enn før. Da jeg voks­te opp var det fot­ball og hånd­ball, og det var det. E-sport har nå blitt en greie, som også stje­ler fot­ball­spil­le­re. For id­ret­ten sin del er det ikke bra å mis­te med­lem­mer, for­tel­ler Aak­vik. 

Thomas Aak­vik jobber som utviklingssjef for jentene på Grand. Foto: Ida Sofie Sæter

Aak­vik for­tel­ler at tallene for hvor mange de klarer å rekruttere til idretten er fallende.

Det er sik­kert en sam­men­satt grunn til ned­gan­gen. Ko­ro­na har vært van­ske­lig, for det var pro­ble­ma­tisk å star­te til­bud. De har Ipad og PlayStation, hvis un­ge­ne er vant med det­te så er det van­ske­lig å få dem til å be­gyn­ne med id­rett, sier han.